Kodex SHP

Herní pracovníci, členové SHP, mají vždy a za všech okolností jednat takovým způsobem, aby si zasloužili důvěru veřejnosti. Členové SHP se vždy mají snažit o vytváření dobré pověsti své profese a o to, aby tato profese byla v povědomí odborné i laické veřejnosti spojována s odborností, profesionalitou a důsledně etickým přístupem. Budou vždy usilovat o to, aby svou prací sloužili zájmům společnosti, a především aby hájili zájmy konkrétních dětí a jejich rodin.

Každý člen SHP zodpovídá za způsob, jakým svou práci vykonává. Při naplňování profesní zodpovědnosti, člen SHP musí zejména:

 1. Vycházet z principů péče zaměřené na celou rodinu (family centred care), důsledně je respektovat a hájit.
 1. Neustále zjišťovat a zajišťovat potřeby a zájmy dětí a jejich rodičů a usilovat o jejich maximální možnou pohodu v prostředí, v němž se nacházejí.
 1. Udržovat a rozvíjet své odborné znalosti a profesní kompetentnost. Sledovat aktuální stav relevantních zákonných předpisů.
 1. Uvědomovat si hranice svých kompetencí a v situacích, kdy zjištěné potřeby klientů vyžadují krok, který jeho kompetence, možnosti či znalosti přesahuje, usilovat o naplnění těchto potřeb z pozice aktivního a poučeného zprostředkovatele.
 1. Spolupracovat s ostatními členy ošetřovatelského personálu, znát a respektovat jejich konkrétní přínos v rámci zdravotnického týmu a brát ohled na jejich pracovní zatížení a na tlak, pod nímž pracují.
 1. Brát v úvahu a v praxi reflektovat zvyky, hodnoty a duchovní orientaci dětí a jejich rodičů.
 1. Uvědomit příslušné členy týmu o veškerých námitkách z důvodu svědomí na straně dítěte či jeho rodiny, které mohou mít praktický význam pro poskytování péče.
 1. Vyvarovat se jakéhokoli zneužití výsadního či důvěrného vztahu, existujícího mezi ním a dítětem/rodičem.
 1. Respektovat důvěrnost informací, které při výkonu profese získá. Zdržet se prozrazení těchto informací, s výjimkou těch případů, kdy je odhalení třetí osobě vyžadováno zákonem, nebo kdy je nutné ve veřejném zájmu.
 1. Používat výhradně bezpečné profesní postupy.
 1. Odmítnout přijetí jakéhokoli daru, který by mohl být interpretován jako snaha zajistit si nepatřičný vliv nebo zvýhodněné zacházení.
 1. Vyhýbat se situacím, které by mohly ohrožovat nezávislost jeho odborného úsudku.

Zpracováno v prosinci 2005 na základě podkladů NAHPS UK.